Limitovaná edice Cimrmanova coinu

Zde si můžete přečíst, co Járu Cimrmana k vynálezu inspirovalo:
Sváťa Pulec se stal prvním a jediným horolezcem, který dokázal dobýt všechny hory všech zemí v Evropě a to i přes různé budoucí korekce v hranicích, rozdělování států a zřizování autonomních oblastí. Není to zapříčiněno tím, že by jasnozřivě určil možná riziková státní uskupení a pak zdolal jejich nejvyšší hory, jako spíše tím, že prostě vylezl na jakoukoliv terénní vyvýšeninu, která byla v okolí. Ve svých lezeckých začátcích postupoval Sváťa Pulec prostě tak, že vylezl na nejbližší kopec, rozhlédl se po krajině a vybral si další ke zdolání. Bez větších problémů tímto způsobem zdolal kopce ve Vídeňském lese, v pohoří Rax, kopce na celém jihu Čech i Moravy. V obzvláště mlžném jaru roku 1871, kdy z důvodu špatné viditelnosti už po šesté stanul na vrcholu Kralickém Sněžníku, dospěl k rozhodnutí, že bude napříště používat pro orientaci technických vymožeností a pomůcek. Jako první si opatřil kompas. Nejprve se zdálo, že zařízení funguje k jeho naprosté spokojenosti, později však zjistil, že ukazuje stále na sever, kam ale Sváťa zpravidla jít nechtěl. Vadný kompas tedy vrátil a s problémem oslovil svého kamaráda Járu Cimrmana. Cimrmanovým cílem bylo zařízení, které neukazuje autorem zvolenou světovou stranu, ale naopak zařízení, které provede navigaci k uživatelem zvolenému cíli, (nejen proto je JC právem považován za vynálezce geocachingu). Neprve Jára Cirman experimentoval s kompasem, ke kterému přidal plynule posuvný magnet (tento vynález se patrně nedochoval). Magnetickou střelku bylo tedy možno libovolně vychylovat požadovaným směrem. První testy v terénu, které Sváťa Pulec prováděl, však odhalily, že ručička kompasu sice neukazuje stále na sever, ale také to, že s orientací v terénu příliš nepomůže. Druhý a o mnoho úspěšnější cimrmanův počin je kompas vyvinutý pro cestu ze severního pólu, který i sám Cimrman vyzkoušel při své arktické expedici. Zařízení fungovalo bezchybně a i díky jemu se celá expedice úspěšně vrátila domů. Tento vynález se dochoval a my máme tu čest vám jeho rekonstruovanou podobu představit.

Zisk z prodeje geocoinu bude věnován na dobročinné účely. Revizorem účetnictví je Václav Kotek. Koupit coin / CWG

Here you can read how Jara Cimrman got inspired to the invention:
Sváťa Tadpole became the first and only mountaineer who managed to conquer all the mountains of every country in Europe in spite of various future border corrections, dividing states and establishing autonomous regions. It was not due to the fact that he would perhaps declare presciently risky state formations and then climbed their highest mountains, but rather by simply climbing up any terrain elevation nearby. In his early climbing days Sváťa Tadpole progressed simply: he just climbed the nearest hill, looked around the countryside and chose another one to conquer. That way, without major problems, he thus climbed hills in the Vienna Woods, the Rax, the hills all around the South of Bohemia and Moravia. In a particularly foggy spring of 1871, when due to bad visibility he had stood on the top of Kralicky Sneznik for the sixth time, he came to the decision that he would henceforth use technical gadgets and devices for orientation. First he provided himself with the compass. First, it seemed that the equipment was working to his full satisfaction. Later he found out that the needle pointed to the north all the time and that was where Sváťa usually did not want to go. He got the faulty compass back and addressed his friend Jara Cimrman with that problem. Cimrman´s goal was to invent a device that would not show the inventor´s choice of the cardinal point, but rather a device that makes navigating to the user-selected destination (Not only because of this Jara Cimrman is considered by right the inventor of geocaching). Firstly Jara Cimrman experimented with the compass, to which he added continuously sliding magnet (this invention apparently was not preserved). The magnetic needle was therefore possible to swing freely in the desired direction. The first field tests, which Sváťa Tadpole conducted, however, revealed that although the compass needle does not point to the north all the time, but also that for the orientation in the terrain it is not very helpful. The second and much more successful Cimrman´s achievement is the compass designed for the journey from the North Pole which Cimrman himself tested during his Arctic expedition. The equipment worked flawlessly and thanks to it the whole expedition successfully returned home. This invention has been preserved and we're delighted to present its reconstructed shape to you.

Koupit coin / CWG

SPONZOŘI

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora